Artikkeli: Maailma, Vasemmisto

22.5.2022 klo 07:02

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmällä on uusi nimi ja trimmattu kurssi

Kuvassa Euroopan parlamentin puolueryhmät on sijoitettu poliittiselle- ja arvokartalle. Puolueryhmien saamat luvut edustavat niiden jäsenpuolueiden CHES-tutkimuksessa saamien tulosten keskiarvoon. Vertailun vuoksi kartalle on sijoitettu suomalaiset Ches-tutkimuksessa mukana olleet puolueet.

Vasemmistoliiton edustaja Euroopan parlamentissa on vasemmiston poliittisen ryhmän (GUE/NGL) jäsen ja vasemmistoliitto on Euroopan vasemmistopuolueen (PEL tai NL) jäsen. GUE/NGL ja PEL ovat siis eri yhteisöjä. Euroopan parlamentissa Silvia Modig on GUE/NGL ryhmän jäsen, Anna Mikkola on PEL:n varapuheenjohtaja. Tämä kirjoitus käsittelee europarlamentin ryhmiä, jatko-osa koko Euroopan tasolla toimivia puolueita.

Viime vuoden alussa Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left GUE/NGL napakoitti nimensä muotoon The Left in the European Parliament – GUE/NGL, Euroopan parlamentin vasemmisto. 

Nykyisten ja vajaan kymmenen vuoden takaisten nettisivujen esittämien ryhmän tavoitteiden vertailu osoittaa, että muitakin muutoksia on tapahtunut. Taloudellinen tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus olivat ennen ja ovat edelleen keskeisiä teemoja, mutta ryhmälle tärkeimpien asioiden joukkoon on noussut uusia pääkysymyksiä, kuten ympäristötuhon estäminen ja feministisen politiikan edistäminen kaikessa päätöksenteossa. 

Myös suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut. Kriittinen suhtautuminen EU:n paaluttamaan oikeistolaiseen talouspolitiikkaan ja epädemokraattisiin käytäntöihin on säilynyt, mutta ryhmä käyttää entistä paljon enemmän tarmoa ja kekseliäisyyttä työhön unionin kehittämiseksi. EU-kielteisyys on vaihtunut rakentavaan myönteisyyteen.

Vasemmistoryhmän muutokseen on vaikuttanut paljon ryhmän kokoonpanossa tapahtunut mullistus. Kommunististen puolueiden edustajat olivat ryhmässä enemmistönä vuoden 2009 vaaleihin asti, mutta sen jälkeen ryhmässä on ollut enemmistö uutta vasemmistoa edustavia jäseniä. Raja kommunististen ja muiden vasemmistopuolueiden välissä voi joskus olla vaikeasti havaittavissa, mutta tässä kirjoituksessa yksiselitteinen. Kommunistisia puolueita ovat puolueet, jotka osallistuvat vuosittain Kansainväliseen kommunististen ja työväenpuolueiden tapaamiseen (IMCWP), tai puolueita, jotka säilyttävät kommunismin nimessään.

Uusi vasemmisto on väljähkö käsite, jolla viitataan joukkoon uusia tai ohjelmansa täysin päivittäneitä sosiaalidemokraateista vasemmalla olevia puolueita, sosiaalidemokraattisista ja kommunistisista puolueista irtautuneita ryhmiä sekä entisiä maolaisia ja trotskilaisia ryhmiä ja pienpuolueita. Uusvasemmistolaisten puolueiden taustalla on myös globalisaatiota ja asevarustelua vastustavia toimintaryhmiä, feministisiä järjestöjä, ympäristö- tai eläintensuojeluliikkeitä ja uusliberalistisen politiikan kovimmin kolhineita köyhiä ja erilaisia vähemmistöjä edustaneita yhdistyksiä ja kampanjoita.

Vasemmistoryhmä saa kovaa kritiikkiä ja vasemmistoliitolle haikaillaan uutta ryhmää

Vasemmistoryhmää on arvosteltu liittoutumisesta äärioikeiston ID-ryhmän kanssa ihmisoikeus- ja ilmastokysymyksissä, Venäjän politiikan puolustamisessa, Unkarin ja Puolan demokratiarikkomusten selvittämisessä ja monissa muissa kysymyksissä. 

Näissä kohua synnyttäneissä äänestyksissä ja puheissa on kuitenkin useimmiten ollut kyse siitä, että ryhmän kommunistijäsenet ovat asettaneet puolueensa linjaukset parlamentin vasemmistoryhmän päätösten edelle.

Julkisuudessa on annettu sellainen kuva, että vasemmistoryhmä on linjannut toimintaansa samaan tapaan kuin äärioikeisto. Tässä valossa ei ole ihme, että vasemmistoliitolaistenkin keskuudessa on nostettu esiin kysymys ryhmän vaihtamisesta.

Euroopan parlamentin äänestys päätöslauselmaehdotuksesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan 28. helmikuuta, vajaa viikko hyökkäyksen alkamisesta, on saattanut vasemmistoryhmän huonoon valoon, vaikka ryhmä toimi aktiivisesti päätöslauselmaehdotuksen puolesta. Yhteensä 13 meppiä äänesti päätöslauselmaa vastaan, joukossa seitsemän vasemmistoryhmän jäsentä. Die Linken ja Irlannin I4C-ryhmän jäsenet kyllä tukivat päätöslauselman olennaista sisältöä. Mutta kun päätöslauselmaan oli vetoomuksista huolimatta sisällytetty suositus aseiden viennistä Ukrainaan, heidän oli äänestettävä sitä vastaan. Nämä ei-äänen antaneet ovat sitoutuneet periaatteeseen, että aseita ei viedä sotaa käyviin maihin ja joutuivat sillä perusteella vastentahtoisesti äänestämään päätöslauselmaa vastaan.

Vasemmistoryhmän historia pikakelauksella

Ensimmäinen kansanvaali Euroopan parlamenttiin käytiin vuonna 1979. Yhdeksän jäsenmaan edustajat valittiin ja poliittiset ryhmät muodostettiin. Kommunistien ja liittolaisten –ryhmässä oli 19 kommunistia Ranskasta ja 24 Italiasta, liittolaisia edusti Tanskan Sosialistisen kansanpuolueen (Socialistisk Folkeparti, SFP) yksi meppi. Kaksi vuotta myöhemmin joukkoon liittyi vielä kahden kommunistisen puolueen europarlamentaarikot Kreikan liittyessä unioniin.

Kommunististen puolueiden mepeillä oli ylivoimainen enemmistö myös kummassakin vuoden 1989 vaalien jälkeen muodostuneessa ryhmässä, joista toisen nimi oli yhtynyt vasemmisto ja toisen vasemmiston yhtenäisyys.

Vuoden 1994 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen yhtyneet ryhmät saivat 28 paikkaa. Ryhmä otti nimekseen Euroopan yhtenäisen vasemmiston konfederaatioryhmä. (Confederal Group of the European United Left, GUE), Vasemmistoryhmään alusta asti kuuluneen Tanskan sosialistinen kansanpuolueen edustaja siirtyi tässä vaiheessa uuteen vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin yhteiseen ryhmään Greens/EFA.

Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ryhmä syntyy ja liittyy GUEen

Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät Euroopan unioniin Euroopan parlamentin vuonna 1994 alkaneen istuntokauden aikana, ja syksyllä 1995 Vasemmistoliiton kaksi, Ruotsin Vasemmistopuolueen (Vänsterpartiet, V) kolme ja Tanskan sosialistisen kansanpuolueen yksi europarlamentaarikko perustivat Pohjoismaiden vihreän vasemmiston Nordic Green Left, NGL. NGL ei kuitenkaan voinut yksin kuuden mepin voimin perustaa parlamentin virallista ryhmää, sillä kolmen maan edustajista muodostuvassa ryhmässä piti oleman kymmenen meppiä. Jos meppi ei kuulu viralliseen ryhmään, ovat hänen vaikutusmahdollisuutensa olennaisesti pienemmät kuin poliittisten ryhmien jäsenillä. 

Nykyisin mahdollisuudet pohjoismaisen vihreän vasemmiston perustamiselle ovat vieläkin etäämmällä. Virallisen ryhmän perustamiseen tarvitaan 23 meppiä seitsemästä jäsenmaasta.

Ratkaisuksi löytyi uuden ryhmän, GUE/NGL perustaminen. Pohjoismaisten vasemmistopuolueiden ja vanhojen kommunistipuolueiden näkemykset olivat sen verran etäällä toisistaan, että enemmistöpäätöksiä tekevä ja ryhmäkuria noudattava yhteenliittymä ei olisi tullut kysymykseen. Mutta kun GUE oli määritellyt itsensä konfederaatiiviseksi ryhmäksi eli liittoutumaksi, oli selvää, että ryhmän jäsenet voivat yksittäisissä kysymyksissä kulkea omia polkujaan. 

Kommunistit saivat enemmistön vasemmistoryhmän edustajista viimeisen kerran vuoden 2004 vaaleissa. Tuolloin kommunistipuolueiden meppejä valittiin 23 ja muita uutta vasemmistoa, demokraattista ja ekologista sosialismia valittiin 18. Vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa vasemmistoryhmään valittiin enää kuusi kommunististen ja 35 uuden vasemmiston edustajaa. Kun koko vasemmistoryhmää syyllistetään Putinin Venäjää suosivasta tai ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota vähättelevistä puheista ja äänestyksistä, on useimmiten kyse näistä kuudesta kommunistiedustajasta.

Vasemmistoryhmän yhtenäisyys on parantunut

VoteWatch Europen tilastojen ja analyysin mukaan on vasemmistoryhmän yhtenäisyys vahvistunut merkittävästi nykyisellä kaudella ja on keskimääräistä parempi. Vain sosiaalidemokraattien ja vihreiden ryhmät ovat vasemmistoryhmää yhtenäisemmät, liberaalien ryhmä samaa luokkaa vasemmiston kanssa.

Vasemmistoryhmän jäsenten lojaalisuus ryhmän kannanotoille äänestyksissä on kuluneella kaudella ollut keskimäärin 91,6 prosenttia. Tšekin ja Portugalin kommunistimepit ovat äänestäneet ryhmän kannan mukaisesti keskimäärin 78,3 prosenttisesti. 

Mikä vasemmistoryhmää yhdistää ja erottaa?

Useimpien Euroopan maiden tärkeimpien puolueiden ideologisista ja poliittisista profiileista on saatavilla tutkimustietoa. Talvella 2020 valmistuneessa 2019 CHES (2019 Chapel Hill expert survey) tutkimuksessa 421 poliittisiin puolueisiin ja Euroopan integraatioon erikoistunutta tutkijaa kokosi tietoja 277 puolueen kannoista poliittisen ideologian, Euroopan integraation ja politiikan eri alojen kysymyksiin.

Tutkimus kattaa Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Islannin, Norjan, Sveitsin ja Turkin. CHES on pitkäaikaisin ja laajin poliittisten puolueiden asiantuntijatutkimus Euroopassa, ja se on tehty kuudesti vuodesta 1999 lähtien. 

Kun tutkimus on tehty Euroopan parlamentin nykyisen istuntokauden alussa aineistossa ovat mukana Britannian puolueet, mutta eivät vuoden 2019 jälkeen perustetut puolueet.

CHES-aineiston perusteella voidaan melko luotettavasti kuvata muun muassa Euroopan parlamentissa edustettuna olevien puolueiden sijoittumista akselilla, jonka vasemmassa laidassa on kaikkein vasemmistolaisimmat ja oikeassa laidassa kaikkein oikeistolaisimmat puolueet. Kymmenportaisella asteikolla luku 0 edustaa äärivasemmistoa ja luku 10 äärioikeistoa.

GAL–TAN-ulottuvuus (Green-Alternative-Libertarian vs. Traditional-Authoritarian-Nationalist) puolestaan sijoittaa puolueet asteikolle, joka kuvaa puolueiden sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja. GAL-päädyssä korostetaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeyttä, tasa-arvoista avio-oikeutta ja aborttia, TAN-päädyssä perinteitä ja auktoriteettia.

Taulukko 1. Taulukon molemmat osat havainnollistavat Euroopan parlamentin vasemmistoryhmään kuuluvien neljän kommunistisen ja neljäntoista uusvasemmistolaisen puolueen näkemyseroja CHES-tutkimuksen tuloksissa.

CHES-tutkimus selvittää tutkimuskohteena olevien puolueiden suhdetta 48 asiaan, joista tässä esitellään vain sijoittuminen kahteen, vasemmisto-oikeisto- ja GAL-TAN-akselille. Ne kertovat puolueista tarpeeksi, jotta voisimme tarkastella puolueita yhdistäviä ja erottavia tekijöitä.

Taulukko 1 esittelee koko vasemmistoryhmän sekä erikseen tutkimuksessa mukana olleiden neljän kommunistipuolueen ja 14 uusvasemmistolaisen puolueen saamat arvot. Vaaleanpunainen blokki näyttää, että kommunistiset puolueet ovat keskimäärin vasemmistolaisempia kuin uusvasemmistolaiset puolueet. Ero on kuitenkin suhteellisen pieni, keskimäärin 0,5 yksikköä.

GAL-TAN akselilla puolueet ovat sen sijaan eri maata. Kommunistit ovat akselin puolivälissä ja konservatiivisin puolue lähes perussuomalaisten lukemissa. (Tšekin KSČM sai GAL-TAN arvon 8,1 ja perussuomalaiset 8,8). Uusvasemmisto lähellä GAL-päätyä. Voidaan sanoa, että kommunistiset puolueet ovat arvokonservatiivisia. Tämä on näkynyt myös Euroopan parlamentin äänestyksissä.

Ruoho ei juuri vihreämpää aitojen toisella puolella

Taulukko 2 esittelee koko vasemmistoryhmän, sosiaalidemokraattisen S&D-ryhmän sekä vihreiden, regionalistien ja piraattipuolueiden Greens/EFA-ryhmän sijoittumisen vasemmisto-oikeisto ja GAL-TAN -akseleilla.

Taulukko 2. Taulukko havainnollistaa, että myös muissa Euroopan parlamentin puolueryhmissä kuin vasemmistoryhmässä on suuret sisäiset näkemyserot. Vasemmisto-oikeisto ulottuvuudessa vasemmistoryhmä on paljon yhtenäisempi kuin sosiaalidemokraattien ja vihreiden ryhmät, GAL-TAN ulottuvuudessa ero ääripäissä on kaikissa kolmessa ryhmässä samaa luokkaa.

Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudessa vasemmisto ja sosiaalidemokraatit ovat etäällä toisistaan. Vasemmistoryhmän oikeistolaisin puolue on sosiaalidemokraattien keskimääräisestä sijoituksesta vasemmalla.

Suomalaisittain vihreiden sijoittuminen sosiaalidemokraateista vasemmalle voi näyttää oudolta. Vihreät ovat useimmissa maissa vasemmistopuolue sosiaalidemokraateista vasemmalla. Suomen vihreät ovat kuitenkin arvollaan 3,7 hiukan sosiaalidemokraattien ja selvästi vihreiden keskiarvon oikealla puolella.

Vasemmistoliitto ja Suomen sosiaalidemokraatit ovat europarlamenttiryhmiensä keskiarvosta vasemmalla.

GAL-TAN -ulottuvuudessa kaikki kolme suomalaispuoluetta ovat europarlamenttiryhmiensä keskiarvoa avarakatseisimpia. Kaikilla kolmella parlamenttiryhmällä on omat konservatiivinsa.

Jos vasemmistoliitolla olisi pakottava tarve siirtyä toiseen ryhmään, olisi Greens/EFA-ryhmä luontevin valinta tämän aineiston perusteella. Mutta kun katsoo kokonaisuutta, on vasemmistoliiton poliittinen koti kuitenkin vasemmistoryhmän uusvasemmistolaisten puolueiden joukossa.

Vasemmistoliittoa lähinnä olevat puolueet 

CHES-analyysin perusteella vasemmistoliittoa lähinnä olevat puolueet Euroopan parlamentissa ovat Espanjan Podemos ja EH Bildu, Ruotsin Vänsterpartiet ja Tanskan Enhetslisten. Euroopan unionin ulkopuolelta lähinnä vasemmistoliittoa ovat Norjan Sosialistinen vasemmistopuolue, Islannin Vihreä vasemmisto ja Puolan Vasemmisto yhdessä -puolue.

Vihreistä puolueista lähinnä vasemmistoliittoa ovat Englannin ja Walesin vihreä puolue, sosiaalidemokraattisista puolueista Sveitsin sosiaalidemokraattinen puolue ja Turkin Kansojen demokraattisen puolue HDP.

EU and I -europarlamenttivaalien vaalikoneessa tehty puoluehaku tuo samankaltaisen tuloksen. Kun vaalikoneeseen vastaa vasemmistoliiton vaalikonevastauksilla, nousevat läheisimmiksi puolueiksi Euroopan parlamentissa olevista puolueista Podemos, Belgian työväenpuolue, La France insoumise, Portugalin vasemmistoblokki, Saksan Die Linke ja eläinsuojelupuolue, Ruotsin vihreä puolue Miljöpartiet (vihreä puolue), Slovenian sosiaalidemokraattinen puolue ja Tanskan yhtenäisyyslista. Vaalikoneessa pääpaino oli Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä.

Vasemmistoliitto muissa parlamentaarisissa puolueryhmissä

Vasemmistoliiton edustajat osallistuvat myös Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen (PACE) ja Pohjoismaiden neuvostoon. Molemmissa elimissä vasemmistoliiton edustajat osallistuvat vasemmistoryhmän toimintaan.

Taulukko 3. Kaksi kolmasosaa europarlamentin vasemmistoryhmässä GUE/NGL edustettuna olevista puolueista on mukana myös Euroopan neuvoston UEL-vasemmistoryhmässä. Kaikki kolme europarlamentin pohjoismaista vasemmistoryhmän jäsentä kuuluvat myös Pohjoismaiden neuvoston vihreään vasemmistoryhmään NGV.

Osa vasemmistopuolueista, joilla on meppi, eivät saa edustajaa PACEn kokouksiin. Taipumaton Ranska ei ole saanut yhtään paikkaa PACEen, vaikka sillä on kuusi edustajaa Euroopan parlamentissa. Tämä johtuu siitä, että Ranskassa on Euroopan parlamentin vaaleissa suhteellinen vaalitapa, mutta kansalliskokouksen vaaleissa enemmistövaali. Niinpä Taipumaton Ranska sai 11 prosentin ääniosuudella vain 17 paikkaa, 2,9 prosenttia kansalliskokouksen 577 paikasta, eikä tuolla osuudella saa edustajaa PACEen. Ranskassa valitaan uusi kansalliskokous kesäkuussa. Vasemmisto, vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat solmineet ennennäkemättömän vahvan ja laajan vaaliliiton. Kenties syksyllä nähdään PACEn kokouksessa jo Taipumaton Ranska -puolueen edustajia.

Edustajamäärät vaihtuvat hyvin nopeasti vaalien jälkeen. Tšekin kommunistisella puolueella oli vielä syksyllä paikka PACEssa, mutta nyt kevätistuntokaudella ei yhtään, sillä puolue putosi syksyn vaaleissa parlamentista. Saksan Die Linken neljä paikkaa vaihtui kahteen syksyisen vaalitappion myötä.

Taulukko 4 näyttää sellaisten vasemmistopuolueiden paikat Euroopan parlamentaarisissa elimissä, jotka eivät kuulu vasemmistoryhmään Euroopan parlamentissa. Siellä on kuitenkin kaksi puoluetta joilla on edustus Euroopan parlamentissa. Kreikan kommunistisen puolueen ja Katalonian tasavaltalaisen vasemmiston edustajien mepit eivät ole GUE/NGL:n jäseniä, vaikka niiden edustajat Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa kuuluvat vasemmiston UEL-ryhmään.

Taulukko 4. Taulukko esittelee ne eurooppalaiset vasemmistopuolueet, jotka eivät kuulu europarlamentin vasemmistoryhmään, mutta jotka ovat edustettuna Euroopan neuvoston tai Pohjoismaiden neuvoston vasemmistoryhmissä. Islanti, Moldova, Norja, San Marino, Färsaaret ja Grönlanti eivät kuulu Euroopan unioniin.

Vasemmiston UEL-ryhmän jäsenluettelossa huomiota herättää myös se, että kansainvälisiin sosiaalidemokraattisiin järjestöihin liitännäis- tai tarkkailijajäsenenä kuuluva turkkilainen Kansojen demokraattisen puolueen HDP on PACEssa liittynyt vasemmistoryhmään. Tanskan Sosialistisen kansanpuolueen edustaja siirtyi tämän vuoden tammikuussa UEL-ryhmästä Sosialistien, demokraattien ja vihreiden ryhmään.

Vasemmistoliitto on ennen kaikkea pohjoismainen punavihreä puolue 

Pohjoismaiden neuvoston vihreän vasemmiston ryhmään Nordisk grön vänster kuuluvat kaikki Pohjoismaiden valtioiden ja kahden itsehallintoalueen, Tanskan Fär-saarten ja Grönlannin parlamenttien vasemmistopuolueet. 

Myös Tanskan molemmat vihreät puolueet, Sosialistinen kansanpuolue ja Alternativet kuuluvat vihreän vasemmiston ryhmää. Sen sijaan Suomen ja Ruotsin vihreät kuuluvat Keskiryhmään (Mittengruppen) yhdessä keskusta-, liberaali- ja kristillisdemokraattisten puolueiden kanssa. 

Taulukko 5. Färsaarten Tasavalta ja Grönlannin Kansan yhteisö -puolue eivät olleet mukana CHES-tutkimuksessa. Tasavalta sai Färsaarten maakäräjävaaleissa vuonna 2019 18,1 prosenttia äänistä ja 6/33 paikkaa. Kansan yhteisö sai Grönlannin maakäräjävaaleissa vuonna 2021 36,6 prosenttia äänistä ja 12/31 paikkaa.

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto on harvinaisen yhtenäinen joukko puolueita, kun niitä tarkastellaan CHES-tutkimuksen tulosten valossa. Kaikki puolueet ovat hyvin lähellä viherliberaalia arvopäätyä, vain Tanskan sosialistinen kansanpuolue erottuu hieman joukosta.

Vasemmisto-oikeisto akselilla kaikki ovat vasemmistolaisia, tanskalaiset Sosialistinen kansanpuolue ja Vaihtoehto hieman vähemmän kuin muut, mutta kuitenkin selvästi enemmän vasemmalla kuin Keskiryhmään kuuluvat vihreät puolueet.

Pohjoismaiset sosiaalidemokraattiset puolueet saavat kummallakin CHES-akselilla keskimääräisen arvon 3,5. Keskiryhmään kuuluvien Suomen, Ruotsin ja Norjan vihreät puolueet saavat GAL-TAN ulottuvuudessa keskimäärin saman arvon – 1,5 – kuin vasemmistoliitto. Vasemmisto-oikeisto akselilla ne ovat keskiarvollaan 3,6 hitusen sosiaalidemokraateistakin oikealla.

On paikallaan aina välillä punnita vasemmistoliiton asemaa kansainvälisessä yhteistyössä. Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että vasemmistoliitto on oikeassa poliittisessa ryhmässä kuuluessaan Euroopan parlamentin vasemmistoryhmään, olkoonkin, että ryhmässä on muutama jäsen joiden linja usein poikkeaa vasemmistoliiton tavoitteista. Suomen paikka on siinä ryhmässä missä pohjoismaiset sisarpuolueetkin ovat.

|||

Kirjoituksen toinen osa punnitsee vasemmistoliiton suhdetta Euroopan vasemmistopuolueeseen ja esittelee yleiseurooppalaiset enemmän tai vähemmän vasemmalle kallellaan olevat puolueet ja puolueryhmittymät.

Tämä artikkeli on julkaistu samanaikaisesti Vasen Kaista -verkkolehdessä ja Kansan Uutisissa, jotka aloittivat julkaisuyhteistyön helmikuussa 2022.

|||

Lue artikkelin toinen osa:
Euroopan vasemmistopuolue etsii itseään (5.6.2022)

Lähdetietoja:

CHES-tutkimus 

EU ja minä vaalikone:
Spaceu2019-projekti (Europarlamenttivaalien vaalikone) 

Äänestykset Euroopan parlamentissa:
VoteWatch Europe 

Lue lisää aiheesta:

Euroskeptisyys on muuttunut EU-myönteisyydeksi – Silvia Modig: ”Vaikka EU-jäsenyyttä pitäisi sinänsä hyvänä asiana, niin onhan EU:ssa tietysti myös ongelmia” (Toivo Haimi, Kansan Uutiset, 30.10.2021)
Vasemmistolta puuttuu yhteinen näkemys EU:sta (Cai Melakoski, Vasen Kaista 14.8.2020) 

|||

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän jäsenpuolueet kautta aikain
Vuosiluvut edustavat Euroopan parlamentin vaalivuosia. (Jos puolueen viimeinen vuosiluku on 2014, se tarkoittaa, että puolue sai edustajan vuoden 2014 vaaleissa)
Kursivoidut vuosiluvut ovat maakohtaisten vaalien järjestämisvuosia maan liittyessä unioniin kesken parlamentin toimikauden.
Maat ovat siinä järjestyksessä, kuin maata edustava puolue on liittynyt vasemmistoryhmään.

Italia
PCI Partito Comunista Italiano Italian kommunistinen puolue 1979–1989-
PRC Partito della rifondazione comunista Kommunistinen jälleensyntymisen puolue 1994–2004, 2014-
PdCI Partito dei Comunisti Italiani Italian kommunistien puolue 1994–2004-
AET L’Altra Europa con Tsipras Toinen Italia Tsipraksen kanssa 2014-

Ranska
PCF Parti Communiste Français Ranskan kommunistinen puolue 1979–2014-
LO Lutte Ouvrière Työläisten taistelu 1999-
FG Front de gauche Vasemmistorintama 2009, 2014-
PG Parti de gauche Vasemmistopuolue 2009, 2014-
AOM Alliances des Outre-Mers Merentakainen liittouma 2014-
FI La France Insoumise Taipumaton Ranska 2019-

Tanska
SF Socialistisk Folkeparti Sosialistinen kansanpuolue 1979–2019-. Vihreät/EFA ryhmässä kauden 1994 ensimmäisen vuoden ja kaudesta 1999 lähtien
N Folkebevægelsen mod EU Euroopan unionin vastainen kansanliike 1999, 2014-
Ø Enhedslisten – De Rød-Grønne Yhtenäisyyslista – Punavihreät 2019- 

Kreikka
KKE Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Kreikan kommuönistinen puolue 1981–2019- (2014 lähtien sitoutumattomien ryhmässä)
KKE-Εσωτερικού Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού Kommunistinen puolue sisäinen 1981, 1984-
Synaspismos Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας Vasemmiston, liikkeiden ja ekologian liitto 1999-
DIKKI Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα Demokraattinen sosiaalinen liike 1999-
ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία Radikaalivasemmiston liitto – edistyksellinen allianssi SYRIZA 2009–2019- 

Espanja
IU Izquierda Unida Yhtynyt vasemmisto 1987–2019-
Podemos Podemos Me voimme 2014-
Anova ANOVA-Irmandade Nacionalista Anova-kansallinen veljeys 2014-
EH Bildu Euskal Herria Bildu Baskimaa yhdisty 2014, 2019-
UP Unidos Podemos Yhdistyneenä me voimme 2019-

Portugali
PCP Partido Comunista Português Portugalin kommunistinen puolue 1987–2019-
BE Bloco de Esquerda Portugal Portugalin vasemmistoblokki 2004–2019-

Irlanti
WUA Páirtí na nOibrithe Irlannin työläisten puolue 1989-
SF Sinn Féin Me itse 2004, 2014–2019-
Socialist Party Sosialistinen puolue 2009-
Luke ’Ming’ Flanagan Sitoutumaton edustaja 2014–2019-
I4C Independents 4 Change Sitoutumattomat muutoksen puolesta 2019-

Ruotsi
V Vänsterpartiet Vasemmistopuolue 1995–2019-

Suomi
Vas. Vasemmistoliitto-Vänsterförbundet 1996–2004, 2014–2019-

Saksa
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus Demokraattisen sosialismin puolue 1999, 2004-
Die Linke Die Linke Vasemmisto 2009–2019-
Tierschutzpartei Partei Mensch Umwelt Tierschutz Ihmisen, eläimen, ympäristönsuojelu 2014, 2019- 

Britannia
SF Sinn Féin Me itse 2004–2019

Alankomaat
SP Socialistische Partij Sosialistinen puolue 1999–2014-
PvdD Partij voor de Dieren Eläinten puolue 2014, 2019-

Kypros
AKEL Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Työläisten edistyspuolue 2004–2019-

Tšekki
KSČM Komunisticka strana Čech a Moravy Böömin ja Määrin kommunistinen puolue 2004–2019-

Latvia
LSP Latvijas Sociālistiskā partija Latvian sosialistinen puolue 2009-

Kroatia
HL Hrvatski laburisti – Stranka rada Kroatian työläiset – työväenpuolue 2013- 

Belgia
PTB-PVDA Partij van de Arbeid van België Belgian työväenpuolue 2019-

|||

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän nimet

1979 Communist and Allies Group Kommunistien ja liittolaisten ryhmä
1989 ryhmä hajosi kahdeksi ryhmäksi:
– Group for the European United Left (GUE) Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä
– Left Unity (CG) Vasemmiston yhtenäisyys
1994 Confederal Group of the European United Left (GUE) Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä
1995 Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left (GUE-NGL) Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä – Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
2021 The Left in the European Parliament – GUE/NGL Euroopan parlamentin vasemmisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *