Artikkeli: Maailma

14.8.2020 klo 10:58

Vasemmistolta puuttuu yhteinen näkemys EU:sta

Euroopan vasemmistolle ilmastokatastrofin torjuminen on ykkösasia. Siinä onnistuminen vaatii myös rakenteellisia muutoksia. Muuta järjestelmää, älä ilmastoa oli Europarlamentin vasemmistoväen päätunnus Brysselin ilmastomarssilla maaliskuussa. Artikkelissa pohditaan vasemmistolle tärkeitä Euroopan tason kysymyksiä. Kaikiasta asioista vasemmisto ei ole yhtä mieltä. (Kuva: GUE/NGL)

Vuoden takaiset europarlamenttivaalit tarjosivat kylmää kyytiä parlamentin vasemmistoryhmälle Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL). Vuoden 2014 vaaleissa ryhmä sai 52 paikkaa, viisi vuotta myöhemmin 41 paikkaa. Italiassa menivät kaikki kolme paikkaa, Espanjassa tappio oli viisi paikkaa. Alankomaissa, Saksassa ja Tšekissä ryhmä menetti kussakin kaksi paikkaa.

Ilon aiheet olivat harvassa: Ranskassa tuli kaksi lisäpaikkaa ja Belgiassa vasemmiston PTB-PVDA sai ensimmäisen paikkansa. Melko varmana pidetty paikka Sloveniassa ja lisäpaikka Ruotsissa jäivät saamatta.

Vasemmiston kannatuksen väheneminen näyttää olleen tilapäinen ilmiö. Eurovaalien jälkeen vasemmiston kannatus on palannut sille kasvu-uralle, jolla se on ollut koko vuosituhannen. Vasemmisto on noussut ensimmäistä kertaa parlamenttiin Puolassa sekä Kroatiassa ja saanut suurvoiton Irlannissa. 

Taulukko 1. Viimeisen vuoden aikana on vasemmiston kannatukseen perustuva kansanedustajien määrä Euroopan kansallisissa parlamenteissa noussut 20 paikkaa. Se, että paikat tosiasiassa vähenivät 30 kansanedustajan verran, johtuu siitä, että Kreikassa vaaleissa eniten ääniä saanut puolue saa 50 ylimääräistä paikkaa. Nämä bonuspaikat siirtyivät Syrizalta kokoomuksen Uusi demokratia -veljespuolueelle. Lyhenteiden selitykset löytyvät artikkelin lopusta.

Espanjassa Podemos hävisi vaalit, mutta pienemmät vasemmistopuolueet etenivät. Kreikassa vasemmisto kärsi tuntuvan tappion, mutta säilytti yli 30 prosenttiyksikön kannatuksen. Tanskassa puna-vihreä Yhtenäisyyslista menetti yhden paikan. Portugalissa uutta vasemmistoa edustava vasemmistoblokki säilytti asemansa, vanhaa vasemmistoa edustava kommunistipuolue menetti kolmanneksen paikoistaan. Kannatuskyselyissä ovat vasemmistopuolueet näissäkin maissa Portugalia lukuunottamatta palanneet kasvu-uralle.

Mielipidekyselyt mittaavat vasemmistopuolueille reilua kannatuksen kasvua

Jos europarlamenttivaalit pidettäisiin nyt, saisi vasemmistoryhmä Der (europäische) Federalist -julkaisun mukaan 48 paikkaa (+7 paikkaa 2019 vaaleihin verrattuna), Politico lehden Poll of Polls -palvelun mukaan 49 paikkaa (+8) ja Europe Elects -sivuston mukaan peräti 54 paikkaa (+13). Maakohtaiset paikkaennusteet esitetään tämän kirjoituksen perästä löytyvissä liitetaulukoisa.

Ennustettujen lisäpaikkojen arvoa kasvattaa se, että nykyiseen Brexitin jälkeiseen parlamenttiin valitaan vain 705 meppiä. Nykyiseen parlamenttiin valittiin alunperin 751 edustajaa. Kun nykyiseen parlamenttiin valituista edustajista 5,5 prosenttia liittyi vasemmistoryhmään, saisi vasemmistoryhmä Europe Elects -ennusteen toteutuessa 7,7 prosenttia MEPeistä.

Vasemmistolle on mittausten mukaan luvassa lisäpaikkoja useimmissa niistä 14 maasta, joissa vasemmistolla on MEPpejä ja lisäksi yksi paikka Sloveniasta. Vasen Kaista -verkkolehden vaalitoimitus on samaa mieltä kehityksen suunnan kanssa, mutta pitää useita paikanlisäyksiä epätodennäköisinä nykyisten kannatuslukujen valossa.

Kaikki kolme ennusteiden julkaisijaa näyttävät antavan arvioissaan suurimman painon sille ääniosuudelle, joka tulisi nyt parlamenttivaaleissa. Ne näyttävät unohtavan sen, että useimmat vasemmistopuolueet saavat yleensä paljon pienemmän kannatuksen europarlamenttivaaleissa kuin kansallisissa parlamenttivaaleissa.

Sen sijaan ainakin Federalistilta ja Politicolta on jäänyt huomaamatta poliittinen kehitys Kroatiassa ja Italiassa. Kroatian Mozemo on lisännyt gallupkannatustaan vaalivoittonsa jälkeen ja voisi hyvinkin saada paikan. Italian La Sinistra on puolestaan viime aikoina useimmin ylittänyt kuin alittanut 3 prosentin rajan mielipidemittauksissa, ja hiponut jo pari kertaa neljän prosenttiyksikön äänikynnystä. Jos äänikynnys ylittyy, puolue saanee samantien noin kolme paikkaa. 

Vasemmisto on alakynnessä eurovaaleissa

Viime vuoden europarlamenttivaalien voittajia olivat vihreät, keskustaliberaalit ja muutamassa maassa oikeistonationalistit. Vihreät onnistuivat vasemmistoa paremmin vakuuttamaan ilmastokatastrofista huolissaan olevia kansalaisia siitä, että heillä on avaimet aikamme polttavimman ongelman ratkaisuun. Liberaalit kasvattivat kannatustaan tarjoamalla ihmiskasvoista kapitalismia ja turvan nationalistien uhkaamille oikeusvaltioperiaatteille. Oikeistonationalistit epäonnistuivat tavoitteessaan saada määrävähemmistö Euroopan parlamenttiin. Perussuomalaisten ID-ryhmä on kannatukseltaan merkittävä vain Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa.

Vasemmisto ei ollut alisuorittaja vain viime vuoden europarlamenttivaaleissa. Kun verrataan vasemmistopuolueiden menestystä eurovaaleissa niitä edeltäviin kansallisiin parlamenttivaaleihin, on vasemmiston kannatus useimmissa maissa lähes aina heikompi eurovaaleissa. Viimeksi pidetyissä kolmessa europarlamentin vaaleissa vasemmistoryhmään kuuluvien puolueiden kannatus on keskimäärin 1,6 prosenttiyksikköä alempi eurovaaleissa kuin edellisissä parlamenttivaaleissa.

Miksi vasemmisto ei vakuuta eurovaaleissa?

Puolueiden kannatuksen vaihtelu europarlamentti- ja kansallisissa maissa on hyvin yleistä. Läheskään aina vaihtelun syynä ei ole suhtautuminen Euroopan unioniin, vaan usein takana ovat sisäpoliittiset syyt. Esimerkiksi oikeistopopulistiset protestipuolueet ja piraatit ovat monasti saaneet eurovaaleissa suuren kannatuksen, jota ne eivät ole onnistuneet realisoimaan maan parlamenttivaaleissa.

Vihreät menestyvät europarlamenttivaaleissa paremmin kuin kansallisissa vaaleissa. Viime vaaleissa näkyvä vetoaminen ilmastokatastrofin torjumiseksi toi lisäkannatusta, mutta vihreiden eurolisän perusta nojautuu toimintaan EU:n vahvistamiseksi. Aikoinaan euroskeptinen vihreä liike on nykyisin johdonmukaisin voimakkaan EU:n tukija. Niille vahvan EU:n kannattajille, jotka liikkuvat vasemmiston ja vihreiden välimaastossa on vihreät luonteva vaihtoehto eurovaaleissa.

Taulukko 2. Euroopan vasemmistopuolueet ovat erimielisiä monista Euroopan unionia koskevista kysymyksistä. Merkillepantavaa on myös se, että vaihtoehdon 3 valitsi niin moni puolue niin monessa asiassa. Taulukko perustuu puolueiden ohjelmiin ja vastauksiin EU ja minä (euandme) -tutkimusprojektissa.

Vasemmistopuolueet ovat keskenään ja monet myös sisäisesti varsin hajanaisia suhtautumisessaan Euroopan unioniin. Tämä tulee selvästi esiin 20 Euroopan vasemmistopuolueen ja GUE/NGL-ryhmään kuuluvan puolueen vastauksissa EU ja minä -sovelluksen (euandi) väitteisiin. Sovelluksen, suomalaisittain vaalikoneen, ovat laatineet arvostetut eurooppalaiset tutkimuslaitokset.

Tämän vaalikoneen kysymykset ja vastaukset kärsivät samoista perusongelmista kuin kaikki vaalikoneet. Vain äärikantoja omaavat voivat vastata esimerkiksi kysymykseen Euroopan integraation hyvyydestä tai pahuudesta viisiportaisella kyllä‒ei -asteikolla. Integraatio on moniulotteinen ja ristiriitainen prosessi.

Puutteineenkin euandi antaa kuitenkin oikean suuntaisen käsityksen puolueiden näkemyksistä moniin keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vastaukset osoittavat, että kaikista puolueryhmistä vasemmisto on harvinaisen yhtenäinen kysymyksissä, jotka koskevat talouspolitiikkaa, mutta poikkeuksellisen erimielisiä monista Euroopan unioniin liittyvistä asioista.

Kaikkein suurin hajonta on vastauksissa väitteeseen Euroopan integraation hyvyydestä. Alle puolet, yhdeksän, ei pidä integraationa hyvänä, mutta kuusi puoluetta pitää. Kuusi vasemmistopuoluetta ei ole samaa eikä eri mieltä. Aivan samoin hajoavat mielipiteet verotusoikeuden antamisesta EU:lle.

Niukka enemmistö, 11 puoluetta pitää yhteisvaluutta euroa huonona asiana, mutta lähes yhdeksän puoluetta katsoo, että asialla on useampia puolia. Vain kahdessa seitsemästä kysymyksestä vasemmistopuolueet löytävät selvän enemmistön. Ne vastustavat yhtä puoluetta lukuunottamatta Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista ja viittä puoluetta lukuunottamatta yksittäisten jäsenmaiden veto-oikeuden kaventamista.

Kun vasemmistopuolueet ovat keskenään ja monet sisäisesti näin eripuraisia EU-linjauksista, ei ole ihme, että äänestäjä jättää äänensä käyttämättä, tai äänestää ehdokasta sellaisesta ryhmästä, jonka suhtautuminen EU:n tulevaisuuteen on yksiselitteinen.

Vasemmistopuolueet olivat yhtenäisiä kysymyksissä, jotka koskivat hyvinvointiyhteiskuntaa ja talouspolitiikkaa. Turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä löytyi vain muutama soraääni, “vihreiden” kysymysten vastauksissa hieman useampi. 

Kaikkein suurin hajonta löytyi suhtautumisesta eutanasiaan. Yhdeksän puoluetta on varauksetta tai varauksin eutanasian sallimisen kannalla, neljä puoluetta ehdottomasti tai varauksin sitä vastaan, kolme puoluetta antoi neutraalin vastauksen ja peräti neljä puoluetta jätti vastaamatta kysymykseen.

Vasen Kaista palaa euandi-tutkimukseen lähiaikoina kahdessa artikkelissaan. Ensimmäisessä paneudutaan vasemmistoliiton ja sen kannattajien näkemyksiin Euroopan unionista. Toisessa artikkelissa verrataan eri poliittisten suuntausten suhtautumista euandi-tutkimuksessa esiin nouseviin kysymyksiin.

Lue artikkelisarjan kaikki kaikki osat:
Vasemmistolta puuttuu yhteinen näkemys EU:sta (Tämä artikkeli, 14.8.2020)
Vasemmistoliiton äänestäjät kannattavat solidaarista Euroopan unionia (21.8.2020)
Kallistuuko Euroopan parlamentti vasemmalle? (17.9.2020) 

Lue lisää aiheesta Vasen Kaista -verkkolehdestä:
Näin EU-kansa valitsi 2019: esittelyssä europarlamentin poliittiset ryhmät (2.7.2019)

Kannatusmittarit: 
Der (europäische) Föderalist
Europe Elects
Politico.eu

euandi-tutkimus: 
Spaceu2019-projekti
Suomalaisen osapuolen tiedote (suomenkiel.)
Vaalikone

LIITETAULUKOT

Taulukko havainnollistaa, että vasemmistolaisten puolueiden kannatus on vähäistä EU:n uusimmissa jäsenmaissa.

Tekstissä ja taulukoissa esiintyvät puolueet ja vaaliliitot:
(Lyhenne – nimi alkukielellä – suomeksi – englanniksi)

Alankomaat  

 • PvdD – Partij voor de Dieren – Eläinten puolue – Party for the Animals – 
 • SP – Socialistische Partij – Sosialistinen puolue – Socialist Party

Belgia  

 • PTB-PVDA – Partij van de Arbeid van België – Belgian työväenpuolue – Workers’ Party of Belgium

Britannia  

 • SF – Sinn Féin – Me itse – Sinn Féin 

Espanja  

 • UP – Unidas Podemos – Yhdistyneenä me voimme – United We Can 
 • MP – Más País – Lisää maata – More Country – 
 • EH Bildu – Euskal Herria Bildu – Baskimaa yhtyköön – Basque Country Unite (EH Bildu)  
 • IU – Izquierda Unida – Yhtynyt Vasemmisto – United Left 
 • Ahora – Ahora Repúblicas – Tasavallat nyt – Republics Now 
 • Podemos – Podemos – Me voimme – We can 

Irlanti  

 • SF – Sinn Féin – Me itse – Sinn Féin 

Italia  

 • LS – La Sinistra – Vasemmisto – The Left
 • AET – L’Altra Europa con Tsipra – Toinen Eurooppa Tsipraksen kanssa – The Other Europe with Tsipras 

Kreikka  

 • Syriza – ΣΥΡΙΖΑ – SYRIZA (Radikaalin vasemmiston liitto) – Coalition of the Radical Left (SYRIZA) 

Kroatia  

 • Možemo! – Možemo! ‒ Politička platforma – Me voimme! ‒ poliittinen foorumi) – We Can! – Political Platform 

Kypros  

 • AKEL – Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού – Työväen edistyspuolue – Progressive Party of The Working People 

Portugali  

 • BE  – Bloco de Esquerda Portugal – Vasemmistoblokki – Left Bloc 
 • CDU – Coligação Democrática Unitária – Yhtenäinen demokratian liitto – Unitary Democratic Coalition 
 • PCP – Partido Comunista Português – Portugalin kommunistinen puolue – Portuguese Communist Party 
 • PEV – Partido Ecologista ”Os Verdes” – Ekologinen puolue ”vihreät” – Ecologist Party ”The Greens” (Vaaliliitossa PCP:n kanssa. Parlamenttivaaleissa 2 paikkaa)

Puola  

 • Lewica – Lewica – Vasemmisto – The Left (Sosiaalidemokraattien ja vasemmiston vaaliliitto)
 • Razem – Lewica Razem – Vasemmisto yhdessä – Left Together 

Ranska  

 • FI – La France insoumise – Taipumaton Ranska – La France Insoumise 
 • FG – Front de gauche – Vasemmistorintama – Left Front 
 • PCF – Parti communiste français – Ranskan kommunistinen puolue – French Communist Party 

Ruotsi  

 • V – Vänsterpartiet – Vasemmistopuolue – The Left Party 

Saksa  

 • Linke – Die Linke – Vasemmisto – The Left 
 • Tierschutz – Partei Mensch Umwelt Tierschutz – Ihmisten, ympäristön ja eläintensuojelupuolue – Human Environment Animal Protection 

Slovenia  

 • Levica – Levica – Vasemmisto – The Left 

Tšekki   

 • KSČM – Komunisticka strana Čech a Moravy – Böömin ja Määrin kommunistinen puolue – Communist Party of Bohemia and Moravia 

Tanska  

 • Ø (EL) – Enhedslisten – De Rød-Grønne – Yhtenäisyyslista – punavihreät – Red–Green Alliance 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *